ข้อแตกต่างของ Analogue และ Digital ในงาน Audio

ศาสตร์และศิลป์

ข้อแตกต่างของ Analogue และ Digital ในงาน Audio

ในงาน Audio การบันทึก input ที่เป็นคลื่นความถี่ harmonics นั้นค่อนข้างลำบากแต่เริ่มทีเดียว

เราจะพบว่า การรับรู้คลื่นที่ถูกต้องนั้น วิธีที่ง่ายสุดคือการแปลงคลื่นให้เป็นสัญญาณใดที่เราสามารถบันทึกได้ก่อน

เราอาศัยตัวถ่ายทอดสัญญาณที่สามารถสั่นตามคลื่นและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ หรือ วิธี machanical เป็น electric ซึ่งมีวัสดุทำงานแบบดังกล่าวมานานแล้ว

แต่เนื่องจากคลื่นเสียงนั้นไม่ได้มีพลังงานสูงนัก การสั่นของตัวถ่ายทอดสัญญาณจึงอาจไม่ตรงตามจริงนัก

เราจึงได้สัญญาณดังรูปด้านล่าง

ซึ่งในวิธีการทาง Analogue เราจะนำสัญญาณไปทำ signal conditioning เพื่อให้ได้สัญญาณดังรูปต่อไป

ต่อมาเราก็สามารถส่งสัญญาณไปยัง Analogue Tape และสื่อ Analogue อื่นเพื่อจัดเก็บได้เลย

ในระบบ digital เราต้องอาศัยขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด และทำการแปลงสัญญาณไปสู่ digital ดังรูปด้านล่าง

ดังนั้นในระบบ digital จึงเป็นเพียงการบันทึกเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยต้นทางที่เป็น diaphragm แบบ Analogue ที่เที่ยงตรง จึงจะบันทึกสัญญาณได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ digital recording อาศัย resolution ในการเพิ่มความเที่ยงตรง และทำ samplings ที่สูงเพื่อให้สามารถมี frequency response ที่ดีได้

นี่เป็นจุดดีของ digital recording เพราะทำให้ข้อมูลที่บันทึกตัดสัญญาณรบกวน ทำให้เสียงที่บันทึกในระบบดังกล่าวมีความสงัด หรือเรียกว่ามี dynamic range ที่ดีกว่า Analogue recording

การบันทึกแบบควบคู่ยังอาจจำเป็น หากอุปกรณ์ในการบันทึก คือ transducer ที่มีความเที่ยงตรงสูง หรือสื่อบันทึกแบบ Analogue แท้ๆยังไม่สามารถบันทึกสัญญาณเสียงได้ตามจริงในปัจจุบัน