โซลาร์เซลล์​แบบมัลติ​อิเล็กตรอน​

Where energy matters!

โซลาร์เซลล์​แบบมัลติ​อิเล็กตรอน​

ในเซลล์​แสงอาทิตย์​นั้นไฟฟ้าเกิดจากอิเล็กตรอน​ที่หลุดจากรอยต่อของสารกึ่ง​ตัว​นำำ โดย​แสงที่​มีพลังงาน​ถึงค่าของรอยต่อ​นั้นอาจผลักอิเล็กตรอนให้หลุดและเคลื่อนที่ไปในวงจร

กราฟีนมีลักษณะ​พิเศษ​แสงที่มีพลังงานถึงอาจจะผลักให้อิเล็กตรอน​หลุดออกมา​สู่​วงจรได้มากถึง 5 ตัว

ในทฤษฏี​วัสดุที่มีความหนาแน่นอิเลกตรอนสูงนี้เรียกว่า Van Hove Singularity

เราพยายาม​สร้างมันจากการประกบ กราฟีนและโบรอนไนไตด์

ที่มา https://www.futurity.org/photon-electron-partners-1163012-2/