ศาสตร์และศิลป์

ที่เก็บพลังงานด้วยตัวนำยิ่งยวด

ตัวยิ่งยวดสามารถนำมาใช้จัดเก็บพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กอย่างง่ายได้โดย นำตัวนำยิ่งยวดเชื่อมเป็นวงกลม ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปไม่เกินค่ากระแสวิกฤติ กระแสในตัวนำยิ่งยวดจะวิ่งวนเป็นวงกลม และเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก พลังงานจะถูกนำไปเก็บในรูปสนามแม่เหล็กตามสมการ   การเก็บพลังงานในตัวนำยิ่งยวดนี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดกาลหากอุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิวิกฤติ เมื่อจะใช้กระแสไฟฟ้าก็เพียงนำตัวนำทั่วไปต่อกับตัวนำยิ่งยวด ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานและนำกลับมาใช้ด้วยวิธีนี้ =>95%  
Continue Reading