ศาสตร์และศิลป์

ขอบเขตประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์แบบ Shockley-Queisser

Shockley และ Queisser เสนอแบบจำลองเพื่อคำนวณขอบเขตประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ในปี 1961 พวกเขากำหนดกรอบเกณฑ์ เพื่อให้สามารถสร้างโซล่าเซลล์แบบง่ายโดยมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยอาศัยปรากฏการณ์ Photoelectric ที่ไอสไตน์ค้นพบมาผลิตไฟฟ้าใช้ เงื่อนไขที่ Shockley และ Queisser จะผลิตมีดังนี้ 1. ให้ทุกๆ photon ที่กระทบโซล่าเซลล์ของเขามีอิเล็กตรอนหลุดแค่ 1 ตัว 2.  ให้ทุก photom ที่พลังงานน้อยกว่า bandgap ไม่สร้างไฟฟ้า และ photon ที่พลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ bandgap สร้างอิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัว พลังงานส่วนเกินเปลี่ยนเป็นความร้อน 3. แหล่งกำเนิด photon คือดวงอาทิตย์เป็น blackbody ที่ 6000k แบบไม่รวมแสง และโซล่าเซลล์เป็น blackbody ที่ 300k ดังนั้น เมื่อคำนวณตามเงื่อนไขที่ bandgap 1.34 eV
Continue Reading