ศาสตร์และศิลป์

ข้อแตกต่างของ Analogue และ Digital ในงาน Audio

ในงาน Audio การบันทึก input ที่เป็นคลื่นความถี่ harmonics นั้นค่อนข้างลำบากแต่เริ่มทีเดียว เราจะพบว่า การรับรู้คลื่นที่ถูกต้องนั้น วิธีที่ง่ายสุดคือการแปลงคลื่นให้เป็นสัญญาณใดที่เราสามารถบันทึกได้ก่อน เราอาศัยตัวถ่ายทอดสัญญาณที่สามารถสั่นตามคลื่นและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ หรือ วิธี machanical เป็น electric ซึ่งมีวัสดุทำงานแบบดังกล่าวมานานแล้ว แต่เนื่องจากคลื่นเสียงนั้นไม่ได้มีพลังงานสูงนัก การสั่นของตัวถ่ายทอดสัญญาณจึงอาจไม่ตรงตามจริงนัก เราจึงได้สัญญาณดังรูปด้านล่าง ซึ่งในวิธีการทาง Analogue เราจะนำสัญญาณไปทำ signal conditioning เพื่อให้ได้สัญญาณดังรูปต่อไป ต่อมาเราก็สามารถส่งสัญญาณไปยัง Analogue Tape และสื่อ Analogue อื่นเพื่อจัดเก็บได้เลย ในระบบ digital เราต้องอาศัยขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด และทำการแปลงสัญญาณไปสู่ digital ดังรูปด้านล่าง ดังนั้นในระบบ digital จึงเป็นเพียงการบันทึกเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยต้นทางที่เป็น diaphragm แบบ Analogue ที่เที่ยงตรง จึงจะบันทึกสัญญาณได้ถูกต้อง ทั้งนี้ digital recording
Continue Reading