Day: August 26, 2019

Where energy matters!

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค

อัตราส่วนฮาร์โมนิค 32 ฮาร์โมนิค ในบทนี้จะทำการแสดงอัตราส่วนฮาร์โมนิคที่เป็นได้ เพื่อนำไปใช้สร้างสเกลแบบธรรมชาติที่มีจำนวนโน้ตไม่เป็น 7, 12 ตัว ในการคำนวณเราจะไม่ใช้อัตราส่วนฮาร์โมนิคที่ให้ค่าอัตราส่วนเท่ากับสองหรือมากกว่าสอง เพราะจะได้ค่าเกิน 1200 cents หรือเกินช่วงหนึ่ง octave อัตราส่วน           cents 2/1                      1200 3/2                        700 4/3                   …
Read more